Szukaj na tym blogu

wtorek, 3 stycznia 2012

Colostrum na raka, alergia, odporność, wzmocnienie, stres

Colostrum bovinum a nowotwory - opr. mgr A. Sarnowski Colostrum bovinum (siara) zawiera ponad 250 związków chemicznych o prawie 40-krotnie zwiększonym udziale biologicznie aktywnych składników, w porównaniu z mlekiem, takich jak hormony, enzymy, poliamidy, pochodne kwasów nukleinowych, pochodne aminokwasów, immunoglobuliny, laktoperoksydazy, lakteniny, laktoferyny, lizozym i leukocyty oraz minerały i witaminy, węglowodany i tłuszcze. Szczególne znaczenie mają białka, które są łatwo przyswajalne, zaspokajając zapotrzebowanie noworodka na wszystkie główne aminokwasy. Niektóre z tych białek, wraz z immunoglobulinami matki, stanowią ponadto ważne nieswoiste czynniki ochronne. Właściwości immunotropowe tych białek były przedmiotem intensywnych badań, zarówno na modelach zwierzęcych, jak i prób klinicznych. Uzyskane wyniki wskazują na ich przydatność w profilaktyce i terapii chorób autoimmonologicznych i neoplastycznych, niedoborów immunologicznych, odnowie funkcji układu immunologicznego po chemioterapii, zakażeniach, sepsie i endotoksemii. Colostrum jest szczególnie bogate w białka i peptydy odgrywające główną rolę w oporności wrodzonej oseska oraz przyspieszające rozwój jego systemu immunologicznego. Właściwości immunotropowe białek siarowych skłoniły badaczy do poszukiwania ich potencjalnych zastosowań w profilaktyce i terapii. I tak: * Laktoferyna wykazuje właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwpasożytnicze oraz antynowotworowe. Działa ochronnie na komórki nabłonka jelit, promuje wzrost tkanki kostnej i przyspiesza odnowę funkcji systemu immunologicznego u zwierząt poddanych immunosupresji. W badaniach klinicznych lektoferyna okazała się efektywna w hamowaniu infekcji wirusem żółtaczki typu C . * Polipeptyd bogaty w prolinę (PRP) wykazuje różnorodne funkcje włączając w to promocję dojrzewania komórek T i hamowanie chorób autoimmunologicznych. Zastosowanie proliny, w postaci tabletek ( Colostrinin), okazało się korzystne w hamowaniu rozwoju choroby Alzheimera. * Kazeina siarowa i peptydy pochodzące z kazeiny zapobiegają demineralizacji szkliwa zębów i rozwojowi próchnicy. * Laktoalbumina –α przejawia właściwości przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe i przeciwstresowe. Dieta wzbogacona w laktoalbuminy siarowe wykazywała właściwości przeciwstresowe, obniżała ciśnienie krwi u szczurów, zapobiegała biegunce i prowadzila do szybszego przyrostu masy u niedożywionych dzieci. Kompleks laktoalbumin i kwasu oleinowego, okazał się skuteczny w usuwaniu brodawczaków skórnych i hamowaniu wzrostu guzów nowotworowych. * Lizozym znalazł zastosowanie w odżywkach dla niemowląt, leczeniu paradontozy i zapobieganiu próchnicy. Mleko wzbogacone w lizozym jest używane w karmieniu wcześniaków cierpiących na różnego rodzaju infekcje. * Laktoperoksydaza wykazuje silne własności przeciwbakteryjne. Właściwości przeciwnowotworowe poszczególnych składników siary. Ze wszystkich składników colostrum szczególne znaczenie w wykazywaniu właściwości przeciwnowotworowych posiada laktoferyna. Laktoferyny są to wiążące jony żelaza glikoproteiny zaliczane do transferyn. Obecność laktoferyn stwierdzono w neutrofilach oraz w ślinie, łzach, pocie, mleku i siarze. Zawartość laktoferyn w mleku jest zależna gatunkowo, w największych ilościach występuje w mleku ludzkim 1-2mg/ml. Stężenie laktoferyny w siarze bydlęcej wynosi około 4-5g/l i jest do 100 krotnie wyższe niż w mleku. Do najważniejszych biologicznych funkcji laktoferyn zalicza się: regulację jelitowej absorpcji żelaza, własciwości antymikrobiotyczne i niedawno poznane zdolności antykancerogenne. Obecny stan wiedzy o laktoferynach siarowych wskazuje, że są to białka o ważnym znaczeniu żywieniowym i prozdrowotnym. Skład chemiczny laktoferyn, a przedewszystkim zdolność wiązania żelaza determinują ich odporność na działanie czynników koagulujących, np. ciepła, związków chemicznych oraz enzymów (1). Warto podkreślić, że sekwencja aminokwasów znanych laktoferyn wykazuje międzygatunkową, wewnętrzna homologację. Właściwości przeciwnowotworowe laktoferyn ustalono na kilku modelach badawczych in vitro i in vivo. Bydlęca laktoferyna siarowa wywierała bezpośrednie działanie przeciwnowotworowe na komórki linii nowotworowych: włókniakomięsaka MethA, czerniaka B16F10 i raka okrężnicy C26 oraz na wywodzące się z nich nowotwory in vivo (2). Mikroskopia skaningowa wykazała działanie cytotoksyczne laktoferyn, objawiające się uszkodzeniem błony komórkowej i lizą komórek in vitro, co prowadziło do rozległej krwotocznej nekrozy i ograniczenia wielkości guzów in vivo. Co ważne, laktoferyny odznaczały się selektywnością działania: były znacznie bardziej toksyczne wobec komórek linii nowotworowych niż komórek prawidłowych. Poza działaniem litycznym na komórki nowotworowe, inne mechanizmy bezpośredniego przeciwnowotworowego działania laktoferyny obejmują m.in. hamowanie angiogenezy w obrębie guzów oraz sekwestrację żelaza. Tworzenie nowych naczyń odgrywa istotną rolę w rozwoju guzów i tworzeniu przerzutów, bo pozwala zaopatrywać komórki nowotworowe w tlen i składniki odżywcze. Podanie laktoferyn myszom z wszczepionym czerniakiem lub chłoniakiem, ograniczało wielkość guzów pierwotnych, naczyń krwionośnych oraz zdolność przerzutowania (3). W innych badaniach laktoferyna hamowała związaną z guzem angiogenezę indukowaną podaniem myszom komórek 3LL (Lewis lung carcinoma) na modelu worka powietrznego na grzbiecie (4). Autorzy sugerują, że takie działanie laktoferyny wynika z bezpośredniego wpływu hamującego na proliferację śródbłonka oraz wpływu pośredniego przez stymulację uwalniania IL-18 i IFN-γ przez komórki nabłonka śluzówki przewodu pokarmowego. Obie cytokiny są uważane za hamujące neowaskularyzację. Zdolność sekwestracji żelaza, czynnika potrzebnego do wzrostu szybko dzielących się komórek nowotworowych, jest kolejnym aspektem przeciwnowotworowej aktywności laktoferyny (5). Badania in vivo wskazały na jeszcze inny, poza bezpośrednim, mechanizm aktywności przeciwnowotworowej, opisywanych, białek siary. Siara bydlęca podana myszom noszącym podskórne implanty raka jelita grubego 26 (Co26Lu), o dużej zdolności do przerzutowania, hamowały metastazę tego nowotworu do płuc (6). Wiązało się to ze stymulacją układu odpornościowego zwierząt: wzrosła liczba komórek o fenotypie asjalo- GM1+ (komórki NK) i CD8+ w krwi obwodowej, a w teście in vitro spadła żywotność komórek nowotworowych hodowanych w obecności leukocytów wyizolowanych od myszy traktowanych laktoferyną (6). Na podobnym modelu badawczym stwierdzono znaczną stymulację przez laktoferynę bydlęcą odporności w obrębie śluzówki jelita: wzrost liczby limfocytów T CD4+, CD8+, komórek NK i limfocytów B IgA+ i IgM+ był skorelowany z wytwarzaniem IL-18 i IFN-γ oraz kaspazy 1 (aktywator IL-18) (7). Zwiększoną aktywność komórek NK zanotowano również po podaniu laktoferyny myszom z wszczepionym czerniakiem. Odpowiadało jej rzadsze tworzenie przerzutów do płuc (8). W wielu nowotworach ulega obniżeniu ekspresja różnorodnych cząsteczek powierzchniowych na komórkach odpornościowych oraz innych (np. komórkach śródbłonka). Dotyczy to zarówno cząsteczek receptorowych, kostymulyjących, jak i cząstek adhezjii międzykomórkowej. Ułatwia to komórkom nowotworowym „ucieczkę” przed nadzorem układu immunologicznego. Znacznemu obniżeniu ulega m.in. ekspresja, będącego częścią kompleksu CD3, łańcucha ξ na powierzchni inflirtujących nowotwór i krążących limfocytów T i komórek NK, czemu towarzyszy obniżona odpowiedź proliferacyjna i zmniejszone wydzielanie cytokin. W testach in vitro laktoferyna zwiększała liczbę cząstek tego łańcucha na obwodowych limfocytach T wyizolowanych od pacjentek z rakiem szyjki macicy. Uzyskany efekt był zbliżony do zastosowania przeciwciał anty-CD3 (9). Istnieją również wyniki badań potwierdzających fakt, że laktoferyny hamują rozwój nowotworów języka, przełyku, płuc i pęcherza moczowego. Na tej podstawie można laktoferyny, a w szczególności te zawarte w siarze bydlęcej, uznać jako skuteczny komponent diety zwierząt dotkniętych chorobami nowotworowymi lub zwierząt o wysokim ryzyku wystąpienia zmian nowotworowych. Składnikiem colostrum bovinum wykazującym działanie przeciwnowotworowe jest także laktoalbumina (LA). Laktoalbumina siarowa podobnie jak i lizozym, pochodzą ze wspólnego prekursora, o czym można sądzić na podstawie dużego podobieństwa sekwencji aminokwasowej, wysokiego konserwatyzmu rozmieszczenia mostków disiarczkowych i struktury przestrzennej ich cząsteczek oraz organizacji intronów i eksonów w kodującym je DNA. Laktoalbumina w kompleksie z kwasem oleinowym, na modelu ludzkiego glejaka, implantowanego bezgrasicznym szczurom, redukowała masę guza i opóźniała wystąpienie objawów ucisku guza wewnątrz mózgowia. Zastosowany kompleks okazał się bardziej skuteczny niż sama laktoalbumina. Mechanizm działania kompleksu polegał na indukowaniu apoptozy komórek nowotworowych (10). Preparat ten okazał się także skuteczny w leczeniu pacjentów z brodawczakami skórnymi, opornymi na terapię konwencjonalną. Preparat ten ma szanse stać się nowym naturalnym środkiem w terapii nowotworów. Przedstawione dane wskazują, że peptydy siarowe są efektywnymi, łatwo przyswajalnymi i bezpiecznymi w użyciu produktami, mogącymi znaleźć liczne zastosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia nowotworów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz